Zijn er beperkingen aan het kappen van bomen?

 

Voor het kappen van een boom is vanaf een bepaalde omvang van de stam (plaatselijke verordening) is een omgevingsvergunning (vroeger kapvergunning) nodig. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning beschouwen veel gemeenten het tuinenpark als één geheel. De grondeigenaar, vaak een gemeente, moet toestemming geven voor de kap van een boom. Voor een omgevingsvergunning moeten legeskosten betaald worden. De hoogte verschilt per gemeente. De procedure kan tot 14 weken duren.

 

Op grond van artikel 8 van de Vogelwet 1936 is het in ieder geval niet toegestaan in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) bomen waarin zich nesten en of broedsels bevinden van beschermde vogels, te rooien.

Omgevingsvergunning, wat is dat?

 

Wilt u een tuinhuis bouwen? Moet een boom worden gekapt? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op de website Omgevingsloket kunt u de check doen of u een vergunning nodig heeft en kunt u de vergunning aanvragen.

 

Let op: als u checkt of u een vergunning voor de bouw van een tuinhuis nodig hebt, ga dan NIET kijken bij een tuinhuis bij de woning. Een tuinhuis op een volkstuin is niet gelijk aan een tuinhuis in de achtertuin. Voor een tuinhuis op een volkstuin moet je de categorie “overige gebouwen” kiezen.

 

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op de website van uw gemeente of op de website van de Rijksoverheid.

 

Een waardebeschikking onroerende zaken en/of aanslag ontvangen. Wat nu?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is enige jaren terug zodanig gewijzigd dat alle onroerende zaken (gebouwen en gronden) van een waardering moeten worden voorzien. Deze waardebepaling vindt plaats via taxateurs en taxatieverslagen. Vervolgens vormt de uitkomst de grondslag (basis) voor de uiteindelijke aanslag. Er zijn een paar categorieën (natuurterreinen, cultureel erfgoed e.d.) die vrijgesteld kunnen worden maar de grote massa, waaronder de volkstuinen, krijgt steeds vaker een aanslag opgelegd.

 

Er worden bij de waardebepaling in de praktijk nogal eens fouten gemaakt en daarom adviseren wij onze leden om bij twijfel het taxatieverslag (digitaal) op te vragen en zo snel mogelijk ter beoordeling aan ons toe te zenden. Wij controleren dan of de wet juist is toegepast en of de vereniging niet voor een te hoog bedrag wordt aangeslagen. De bezwaartermijn verloopt 6 weken na de beschikkingsdatum; het is daarom belangrijk zo snel mogelijk het taxatieverslag op te vragen. Dit kan tegenwoordig meestal online.

 

Mocht de tijd krap zijn dan kan een vereniging alvast schriftelijk bezwaar maken en daarbij aangeven dat zij “bezwaar maakt tegen de waarde beschikking en dit later nader zal motiveren”.

Zo spoedig mogelijk daarna zendt u de motivering in.


Doorgaans worden de opstallen op de tuinen gezien als roerende zaak en worden deze in de waardebepaling niet meegenomen.